Wat doet HOOD?

De Volkshuisvesting is nu al zo’n vijftien jaar heftig in beweging. Woningcorporaties zijn van gesubsidieerde uitvoerders van het overheidsbeleid veranderd in zelfstandige ondernemingen die hun eigen broek moeten ophouden. De corporaties hebben wel allerlei maatschappelijke taken, zoals het beschikbaar houden van voldoende betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen, het bijdragen aan leefbare wijken en het deelnemen aan stadsvernieuwing. Omdat de overheid niet meer subsidieert, is ook haar contolerende taak afgenomen. Deze taak is gedeeltelijk overgedragen aan de huurdersorganisaties van de corporaties. Bij Woningstichting Ons Doel vervult HOOD die taak.

Om die taak goed te kunnen uitvoeren hebben HOOD en Ons Doel een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
samenwerkingsovereenkomst HOOD – Ons Doel 2016

U kunt deze downloaden door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken.

Daarin is geregeld dat Ons Doel de huurdersorganisatie regelmatig van informatie voorziet, haar betrekt bij beleidsontwikkeling en op een aantal belangrijke onderwerpen om advies vraagt. HOOD op haar beurt moet de huurders van Ons Doel in de gelegenheid stellen om lid van de vereniging te kunnen worden en regelmatig contact met die leden onderhouden.

HOOD is van mening dat het huurmutatiebeleid en de jaarlijks huurverhoging te veel worden bepaald door marktwerking en te weinig door sociale doelstellingen, te weten het huisvesten van mensen die geen mogelijkheid hebben te (kunnen) kiezen in de woningmarkt.

HOOD wil met Ons Doel prestatieafspraken maken, waarin ook minder harde marktwerking zoals de kwaliteit van de woonomgeving in het huur- en huurmutatiebeleid wordt meegewogen in de vaststelling van (nieuwe) huurprijzen.

HOOD buigt zich samen met Ons Doel over de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten voor huurders. Belangrijk onderwerp is ook het strategisch voorraadbeleid van de corporatie. Hierbij komen allerlei vragen aan bod, zoals de huurprijs en het kwaliteitsniveau van complexen en wijken. Maar ook of een bepaald complex moet worden verbeterd of juist niet. Daarnaast is HOOD in overleg met Ons Doel over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de toekomst van de huurdersorganisatie. Als u interesse heeft voor een of meer van deze onderwerpen, dan kunt u zich opgeven voor een werkgroep van HOOD via info@hood-leiden.nl.

HOOD heeft drie maal een leefbaarheidsmonintor gehouden onder de huurders van Ons Doel. Hierin werd gemeten hoe de huurders de leefbaarheid van hun wijk ervaren.

==============================================================================

HOOD-bestuur zoekt Penningmeester

De huurders van de Woningstichting Ons Doel hebben hun eigen vereniging, met de naam HOOD, Huurders-organisatie Ons Doel. HOOD verdedigt de belangen van de huurders tegenover de eigen corporatie Ons Doel en, samen met andere huurdersorganisaties, tegenover de overheid. HOOD heeft momenteel een algemeen bestuur van 7 leden.
Taken:

  • de jaarlijkse begroting opstellen en daarover overleggen,
  • het betalingsverkeer regelen,
  • een (eenvoudige) boekhouding bijhouden,
  • verantwoording afleggen middels een jaarrekening,
  • naar keuze andere taken die in het algemeen bestuur worden verdeeld,
  • samen met de voorzitter en de secretaris in het dagelijks bestuur de lopende zaken afdoen.

Vereisten:

  • belangstelling voor de sociale huisvesting,
  • bij voorkeur zelf bewoner van een sociale huurwoning van Ons Doel,
  • enige vaardigheid in boekhouden en elektronisch betalingsverkeer,
  • in teamverband kunnen functioneren

Er is sprake van een financiële tegemoetkoming binnen het wettelijk kader inzake vrijwilligerswerk. Heeft u interesse of vragen, neem dan gerust contact op met onze secretaris mw. J. Cambier, tel.nr. 071-5214410 of onze voorzitter dhr. A.L. Korteweg, tel nr. 071-5211591. Mailen kan ook: info@hood-leiden.nl