Auteursarchief: hoodmin

Algemene Ledenvergadering HOOD – 19 mei 2014

Op maandag 19 mei wordt de Algemene Leden Vergadering van HOOD gehouden in Buurthuis ‘De Pancrat’, Middelstegracht 85.

Let op! Aanvang 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

Op de agenda staat ondermeer:
· Goedkeuring concept-jaarverslag 2013
· Goedkeuring financieel-jaarverslag 2013
· Presentatie door dhr. Marcel Suitela (zie toelichting onderaan de agenda)

De notulen van 19 november 2013, het concept-jaarverslag 2013 en het financieel-jaarverslag 2013 kunt u opvragen via info@hood-leiden.nl, of telefonisch bij het secretariaat.: 071–5214410. U kunt het concept-jaarverslag ook hieronder downloaden.

HOOD stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!

Download de stukken (PDFs):
Agenda + toelichting_ALV HOOD_2014.05.19
Verslag ALV HOOD 2013.11.19
Concept Jaarverslag HOOD 2013

Het roer moet om

Met deze leuze heeft de FHLO (= de Federatie van HuurdersOrganisaties van Leiden en Omstreken) een manifest uitgebracht dat is opgestuurd naar alle Leidse politieke partijen. HOOD is een van de deelnemers van de FHLO.

Enkele belangrijke kernpunten uit het manifest:
· aandacht voor meer betaalbare huurwoningen
· geen inkomensafhankelijke huurverhoging
· gemeente, woningbouwcorporaties en huurders maken samen afspraken over de jaarlijkse huurverhoging.
· voorkomen dat woningcorporaties de huren fors optrekken tot de maximale huurgrens

De FHLO is met name bezorg over de positie van de middeninkomens die nu tussen wal en schip vallen. Huishoudens met een inkomen net boven de 34.000 euro komen nu niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar kunnen ook geen woning kopen.

FHLO persbericht Het roer moet om 14.02.26
FHLO manifest gemeenteraad 2014

Nieuw Leids Sociaal Statuut

Op 19 november jl. organiseerde woningcorporatie Ymere een woondebat over Wonen en Zorg. Voor aanvang van het debat werd onder toeziend oog van wethouder Pieter van Woensel een nieuw sociaal statuut voor Leiden getekend. Het statuut trad meteen in werking.

Wat is een sociaal statuut?
Een sociaal statuut bestaat uit een reeks van afspraken tussen de woningcorporatie en de huurdersorganisatie. Dus afspraken tussen Ons Doel en HOOD. Deze afspraken gaan voornamelijk over het beleid van de corporatie bij nieuwbouw en grootschalig onderhoud. Een aantal van deze zaken wordt ook geregeld door de overheid, zoals verhuiskosten vergoeding bij gedwongen verhuizing, maar er zijn ook veel dingen niet door de overheid geregeld. Bijvoorbeeld huurgewenning bij verhuizing naar een duurdere woning, of een vergoedingsregeling bij grootschalig onderhoud wegens overlast voor de huurder. Ook de wijze van communiceren tussen de bewoners en de corporatie wordt geregeld. Uiteraard laat een goed sociaal statuut ruimte voor specifieke afspraken tussen de corporatie en de betrokken bewonerscommissie, klankbordgroep, of als die er niet is de huurdersorganisatie. Immers, elk project is uniek.

Waarom een sociaal statuut voor heel Leiden?
Inmiddels twaalf jaar geleden ontstond in Leiden de behoefte dat niet elke corporatie en huurdersorganisatie apart met elkaar afspraken gingen maken over een sociaal statuut. Er is toen een gezamenlijk document opgesteld waarin ook de gemeente participeerde. Vijf jaar later werd een tweede sociaal statuut opgesteld, maar daarin speelde de gemeente nog maar zijdelings een rol. De corporaties die onlangs het sociaal statuut hebben ondertekend zijn: Ons Doel, de Sleutels, Portaal Leiden en Ymere. De huurdersorganisaties zijn: Huurdersorganisatie Ons Doel (HOOD), Huurdersbelangenvereniging de Eendracht (HBE) en de Huurdersbelangenvereniging Leiden (HBV).
Tot op het laatst waren er onderhandelingen over enkele hete hangijzers. Huurgewenning bij gedwongen verhuizing dreigde het grootste struikelblok te worden. In een volgend nummer kunnen we specifieker zijn over het nieuwe sociaal statuut. Wel kan op voorhand worden vermeld wat nieuw is in dit sociaal statuut. Bij de bepaling van de huurgewenning wordt rekening gehouden met het energielabel van de woning waaruit men verhuist en het energielabel van de woning waarnaar men verhuist. Uiteraard hebben de huurdersorganisaties er rekening mee gehouden dat dit derde sociaal statuut beslist niet slechter mag uitpakken dan de vorige!

Download (PDF):
Sociaal Statuut 2013-2018

HOOD Nieuws nummer 3 van 2013

In dit HOOD Nieuws ondermeer:

· Persoonlijke oproep van de voorzitter van HOOD
· Inkomensafhankelijke huurverhoging niet van de baan
· Nieuw Leids Sociaal Statuut ondertekend
· Warmtewet treedt in werking op 1 januari 2014
· Afscheid Eva Klein Schiphorst van de Raad van Commissarissen
· Benoeming Herman Michels als nieuw lid van de Raad van Commissarissen

Download (PDF):
HOOD Nieuwsbrief 2013 nr. 3

Algemene Ledenvergadering HOOD 19 november 2013

Op dinsdag 19 november wordt de Algemene LedenVergadering van HOOD gehouden in Buurtcentrum De Kooi. Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Op de agenda staat ondermeer:

· Concept Beleidsplan & Begroting 2014 van HOOD.
· ‘Is er nog toekomst voor de Sociale Huursector?’ Deze prikkelende titel gaat over het overheidsbeleid t.a.v. wooncorporaties en de gevolgen van dat beleid voor huurders.
· Benoeming nieuw bestuurslid
· De stand van zeken rond het Sociaal Statuut waaraan HOOD samen met de huurdersorganisaties van Portaal (HBV = Huurders Belangen Vereniging) en van de Sleutels (HBE = Huurders BelangenVereniging Eendracht) heeft gewerkt.

HOOD stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!

Download (PDFs):
Agenda Algemene Ledenvergadering 19 november 2013
Verslag Algemene Ledenvergadering 21 mei 2013
Concept-Beleidsplan en begroting 2014

Vacature voor de functie van Secretaris bij het WOZ-fonds

*** De vacante positie is inmiddels ingevuld ***

Secretaris gezocht voor het WOZ-fonds
HOOD zoekt een bestuurslid voor het WOZ-fonds die de secretarisfunctie gaat vervullen. Voor deze bestuursplaats hoeft u geen huurder te zijn van Ons Doel.

Wat doet het WOZ-fonds?
Het WOZ-fonds ondersteunt projecten van Leidse huurders en van organisaties. De projecten moeten bijdragen aan verbetering van het woon- en leefklimaat in een of meer Leidse buurten.

Wat is de taak van het bestuur van het fonds?
Het bestuur beoordeelt de aanvragen voor steun. In het 6-jarig bestaan ontving het fonds ca 275 aanvragen en steunde ruim 200 aanvragen.

Welke rol speelt de secretaris in het bestuur?
De secretaris verzorgt o.a. de contacten met de aanvragers en is de spil bij de behandeling van de aanvragen. De contacten gaan vooral via email. Voor de zorgvuldige behandeling van de aanvragen streeft het bestuur naar een praktische en eenvoudige werkwijze. Het bestuur vergadert 5 keer per jaar, met name om te beslissen over de toekenning van de subsidies.

Welk type kandidaat zoeken wij?
Gezien de samenstelling van het bestuur is er de voorkeur voor een vrouw bij gelijke geschiktheid van kandidaten. Uw profiel: u heeft mogelijk ervaring, u heeft belangstelling en gevoel voor:

• leefbaarheid in wijken en buurten
• bewonerszelfwerkzaamheid

Bent u enthousiast over het WOZ-fonds?
Dan is de Huurders Organisatie van Ons Doel (HOOD) op zoek naar u!

Voor bestuursleden is een (beperkte) onkostenvergoeding beschikbaar. Heeft U interesse of wilt U meer weten? Zie website www.wozfonds.nl. Neem contact op met HOOD door een berichtje te sturen naar info@hood-leiden.nl.

Download (PDF):
Profielschets Secretaris WOZ-fonds