Over HOOD

De Volkshuisvesting is nu al zo’n vijftien jaar heftig in beweging. Woningcorporaties zijn van gesubsidieerde uitvoerders van het overheidsbeleid veranderd in zelfstandige ondernemingen die hun eigen broek moeten ophouden. De corporaties hebben wel allerlei maatschappelijke taken, zoals het beschikbaar houden van voldoende betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen, het bijdragen aan leefbare wijken en het deelnemen aan stadsvernieuwing. Omdat de overheid niet meer subsidieert, is ook haar contolerende taak afgenomen. Deze taak is gedeeltelijk overgedragen aan de huurdersorganisaties van de corporaties. Bij Woningstichting Ons Doel vervult HOOD die taak.

Om die taak goed te kunnen uitvoeren hebben HOOD en Ons Doel een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
samenwerkingsovereenkomst HOOD – Ons Doel 2016

U kunt deze downloaden door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken.

Daarin is geregeld dat Ons Doel de huurdersorganisatie regelmatig van informatie voorziet, haar betrekt bij beleidsontwikkeling en op een aantal belangrijke onderwerpen om advies vraagt. HOOD op haar beurt moet de huurders van Ons Doel in de gelegenheid stellen om lid van de vereniging te kunnen worden en regelmatig contact met die leden onderhouden.

HOOD is van mening dat het huurmutatiebeleid en de jaarlijks huurverhoging te veel worden bepaald door marktwerking en te weinig door sociale doelstellingen, te weten het huisvesten van mensen die geen mogelijkheid hebben te (kunnen) kiezen in de woningmarkt.

HOOD wil met Ons Doel prestatieafspraken maken, waarin ook minder harde marktwerking zoals de kwaliteit van de woonomgeving in het huur- en huurmutatiebeleid wordt meegewogen in de vaststelling van (nieuwe) huurprijzen.

HOOD buigt zich samen met Ons Doel over de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten voor huurders. Belangrijk onderwerp is ook het strategisch voorraadbeleid van de corporatie. Hierbij komen allerlei vragen aan bod, zoals de huurprijs en het kwaliteitsniveau van complexen en wijken. Maar ook of een bepaald complex moet worden verbeterd of juist niet. Daarnaast is HOOD in overleg met Ons Doel over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de toekomst van de huurdersorganisatie. Als u interesse heeft voor een of meer van deze onderwerpen, dan kunt u zich opgeven voor een werkgroep van HOOD via info@hood-leiden.nl.

HOOD heeft drie maal een leefbaarheidsmonintor gehouden onder de huurders van Ons Doel. Hierin werd gemeten hoe de huurders de leefbaarheid van hun wijk ervaren.

HOOD zet zich onder andere in voor
• de jaarlijkse huurverhoging
• de kwaliteit van de dienstverlening van Ons Doel
• de kwaliteit van de woning (staat van onderhoud)
• het opzetten en adviseren van bewonerscommissies
• de rol en invloed van huurders bij sloop en verkoop van woningen
• adviseren van bewonersorganisaties bij het ontwikkelen van een wijkvisie


Bewonerscommissies

In een aantal complexen van Ons Doel zijn bewonerscommissies actief. Deze commissies vervullen een belangrijke rol voor huurders. Zo zijn zij het eerste aanspreekpunt voor klachten en problemen. Overleggen doen bewonerscommissies zelfstandig met Ons Doel. HOOD ondersteunt deze commissies door bijvoorbeeld advies en financiën.

Wilt u deelnemen in de bewonerscommissie in uw complex neem dan contact op met HOOD. Zij kunnen u aangeven wie de contactpersoon is voor de commissie. Mocht er nog geen commissie in uw complex actief zijn dan kunt er één oprichten. Hiervoor kunt contact met HOOD opnemen voor eventuele ondersteuning.

Op dit moment zijn bij HOOD de volgende bewonerscommissies bekend.
Bewonerscommissie Zuidoost
Bewonerscommissie Rodes
Bewonerscommissie Suriname-/Antillenstraat e.o.
Bewonerscommissie Ons Gebouw (bchetgebouw@gmail.com)
Bewonerscommissie Zuid West, Verdistraat e.o.
Bewonerscommissie Nieuw Groenhoven
Bewonerscommissie Pioenhof e.o. (bcpioenhofeo@live.nl)
Bewonerscommissie Boshuizerkade Nieuwbouw